สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
เกี่ยวกับเรา

 photo Logo_SuanNgenMeeMa_121x107px_zps33075a31.png

บริษัทสวนเงินมีมา จำกัด


ประวัติบริษัท

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๔ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจไปพร้อมกับ กิจกรรมทางสังคม อันประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นทั้งจากองค์กรด้านสังคมและนักธุรกิจ ที่ใส่ใจในปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และศักยภาพด้านในของมนุษย์ 


วิสัยทัศน์ & นิยาม

องค์กรผู้ประกอบการสังคมบริษัทสวนเงินมีมา เป็นองค์กรธุรกิจอย่างใหม่ ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาสังคมและนักธุรกิจที่ตระหนักถึงปัญหาสังคม ชุมชน  สิ่งแวดล้อมและศักยภาพด้านในของมนุษย์ ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานทั้งด้านธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน ด้วยค่านิยมอย่างใหม่ที่มิได้มุ่งหวังกำไรเป็นที่ตั้ง และผลกำไรที่มีขึ้นจะนำกลับไปส่งเสริมสนับสนุนองค์กรพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นหลัก

รางวัลและความภาคภูมิใจ

- ปี ๒๕๕๓ ทางบริษัทได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน กิจการเพื่อสังคมน้ำดี ๕๐ องค์กร (Thailand Social Enterprise 50) จากสถาบันเช้นจ์ฟิวชัน 
- ปี ๒๕๕๕ บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด ได้รับรางวัล “SVN Award ภาคธุรกิจ ประจำปี ๒๕๕๕” จากเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม [Social Venture Network Asia (Thailand) - SVN]  โดยคัดเลือกจากความเป็นองค์กรผู้นำเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ให้กับสังคม ด้วยวิถีแห่งความรัก การแบ่งปัน และสันติสุข

 photo Suan_Nguen_Mee_Ma_15_zps45201124.jpg


นโยบายและแนวคิด

บริษัทสวนเงินมีมา จำกัด ผู้ประกอบการสังคม เป็นองค์กรธุรกิจอย่างใหม่ ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาสังคมและนักธุรกิจที่ตระหนักถึงปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและศักยภาพด้านในของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานทั้งด้านธุรกิจและสังคมโดยมิได้หวังผลกำไรเป็นที่ตั้ง และผลกำไรที่ได้จะนำกลับไปส่งเสริมสนับสนุนองค์กรพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นสำคัญ เป็นการตลาดเพื่อสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงคุณค่าอย่างใหม่ในการดำเนินชีวิต โดยเชื่อว่าพลังของผู้บริโภคและจิตสำนึกเพื่อรับผิดชอบของผู้ผลิต สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อสังคมได้


การดำเนินงาน

การดำเนินงานของบริษัทมีหลายรูปแบบดังนี้
๑. สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
๒.  ร้านสวนเงินมีมา
๓. เครือข่ายตลาดสีเขียว
๔. สำนักอิสระเพื่อศึกษาและวิจัยเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี (School for Wellbeing Studies and Research)


๑. สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา

เน้นการทำงานด้านสังคมและแนวคิดอย่างใหม่ในการแสวงหาองค์ความรู้ นำเสนอสาระผ่านหนังสือควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก เครือข่าย บุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา รวมทั้งสื่อต่างๆ


๒. ร้านสวนเงินมีมา

ร้านกรีนเล็กๆ บนย่านเมืองเก่า ที่นำเสนอความหลากหลายของชีวิต ทั้งวิถีการกิน การอยู่ และคุณค่าด้านจิตใจ ให้ผู้คนสัมผัสซึมซับผ่าน อาหารใจ ที่นำเสนองานหัตถกรรมพื้นบ้านผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติที่โดดเด่นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน และเครื่องศาสนพิธีจากชุมชนชาวธิเบตและประเทศภูฐาน ผ่าน อาหาร สมอง จากหนังสือหลากหลายประเภท ที่เสริมสร้างความรู้และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ เพื่อสนับสนุนการวางรากฐานด้านวัฒนธรรมการอ่านผ่าน อาหารกาย ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วยมุมสินค้าสีเขียว ที่คัดสรรจากผู้ผลิตรายย่อยและชุมชน พร้อมนำเสนอเมนูสุขภาพที่พิถีพิถันกับการคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย


๓. เครือข่ายตลาดสีเขียว

เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง และขยายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคทั้งยังทำหน้าที่กระตุ้นจิตสำนึกและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ต่อการบริโภคที่ยั่งยืน มีการจัดตลาดนัดสีเขียวในพื้นที่โรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลปทุมธานี, โรงพยาบาลมิชชั่น, โรงพยาบาลบางโพ,ศูนย์สุขศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต, โรงพยาบาลกรุงธน 1 และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิวงสนทนาเกษตรอินทรีย์ พร้อมประชุมกรรมการและสมาชิกเครือข่ายตลาดสีเขียว การเยี่ยมชมฟาร์มผู้ผลิต วารสารตลาดสีเขียว และงานกรีนแฟร์ในช่วงปลายปี เป็นต้น


๔. สำนักอิสระเพื่อศึกษาและวิจัยเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี (School for wellbeing Studies and Research)

สืบเนื่องจากโครงการการเคลื่อนไหวเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH Movement Project) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ด้วยเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ ได้ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ศูนย์ภูฐานศึกษา ประเทศภูฐาน ได้ก่อตั้งสำนักอิสระเพื่อการศึกษาและวิจัยเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี (School for wellbeing) ขึ้นเมื่อสิงหาคม 2552 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ยั่งยืน


โครงสร้างบริษัทสวนเงินมีมา
เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์องค์กร ชุมชนผู้ถือหุ้นได้กำหนดโครงสร้างและหลักการ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นบริษัทสวนเงินมีมา จำแนกเป็น ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑  ผู้ถือหุ้นที่ไม่หวังรับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลและนำเงินปันผลที่ได้รับนั้นบริจาคให้แก่องค์กรพัฒนาสังคม องค์กรสาธารณกุศล หรือมูลนิธิที่ดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ประเภทที่ ๒  ผู้ถือหุ้นที่รับเงินปันผล  คือ ผู้ถือหุ้นที่รับผลเงินปันผลโดยตรง ได้แก่ ผู้บริหารและหรือผู้ถือหุ้นที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจการบริษัทฯ ไม่ทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นประเภทที่ ๑  จะต้องมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นประเภทที่ ๒

คณะกรรมการบริษัทสวนเงินมีมา
จำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ กว่าครึ่งหนึ่งจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นประเภทที่ ๑ โดยคณะกรรมการฯ แต่ละชุดจะอยู่ในวาระครั้งละ ๔ ปี  และจะมีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งครั้งละไม่เกิน ๒ ท่าน

นโยบายการปันผลกำไร

การดำเนินกิจการเมื่อมีกำไร จะหักกำไรจำนวน ๑๐ % มอบให้แก่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ในฐานะที่ได้สนับสนุนและร่วมก่อตั้งองค์กรผู้ประกอบการสังคมแห่งนี้ และ หักกำไรจำนวน ๓๐ % เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองกิจการ ส่วนที่เหลือ ๖๐ % จะนำมาปันผลกำไรตามสัดส่วนและจำนวนของผู้ถือหุ้นทั้งสองประเภท คือผู้ถือหุ้นที่ไม่หวังเงินปันผล และผู้ถือหุ้นที่รับเงินปันผล

รายนามผู้ถือหุ้นบริษัทสวนเงินมีมาจำแนกตามประเภท

ประเภทบุคคลและองค์กรที่ไม่หวังเงินปันผล 
๑. อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
๒. อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ในนามมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป) 
๓. นายธีรพล นิยม  
๔. นายประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข  
๕. บริษัทเคล็ดไทยจำกัด                      
๖. นายปรีดา เตียสุวรรณ์  
๗. บริษัทแพรนด้าจิวเวลรี่                      
๘. นางวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด  
๙. นายสมเกียรติ์ อภิญญาชน        
๑๐. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
๑๑. นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง  
๑๒. นางโพล่า เดอเวจโคลคิน  
๑๓. นายเลิศ ตันติสุกฤต
๑๔. นายฮันส์ แวนวิลเลี่ยนส์วาร์ด            
๑๕. นายศิโรช อังสุวัฒนะ  
๑๖. นางสาววรรณา ประยุกต์วงศ์           
๑๗. นางสาวปารีนา ประยุกต์วงศ์              
๑๘. นางดารณี เรียนศรีวิไล               
๑๙. นายสัจจา รัตนโฉมศรี
๒๐. นายอนันต์ วิริยพานิช
๒๑. นายวินัย ชาติอนันต์
๒๒. นายพินิจ บุญบันเทิงวัฒน์      
 
ประเภทบุคคลที่รับเงินปันผล 
๑. นางวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด  
๒. นายประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข
๓. นายฮันส์ แวนวิลเลียนส์วาร์ด  
๔. นางอภิสิรี จรัลชวนะเพท       
๕. นายมาซากิ ซาโต้
๖. นายวัลลภ พิชญ์พงศา (ยังไม่ได้ระบุ)
๗. นายกษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ (ยังไม่ได้ระบุ)     
๘. นางสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ (ยังไม่ได้ระบุ)      :: ภาพตัวอย่างการจัดกิจกรรมของเรา :: 

Markets Forum (ตลาดที่มีจิตสำนึก) 
เวทีประชุมแลกเปลี่ยนตลาดทางเลือกในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชีย ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการสังคมและผู้บริโภคสีเขียว
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2557 
 photo IMG_9711-tile_zps169d9cfd.jpg

Green Fair ครั้งที่ 7
งานแสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลผลิตสีเขียวชุมชน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2557
 photo tile_zps63964a87.jpg

งานฉายและพิธีมอบรางวัล Top 5 Social Animations “กิน..อยู่..กู้โลก”
วันที่ 6 กรกฏาคม 2557  ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้
 photo tile_zpse029a5ae.jpg

เวทีระดมพลก่อหวอดจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (New Spirit)
วันที่ 22 พ.ค.2557 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)
 photo tile_zpsbbed4cb7.jpg

บรรยากาศร้านสวนเงินมีมา
ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า ถนนเฟื่องนคร  ตรงข้ามหลังวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ เปิดวันจันทร์-เสาร์ 9-17 น.
 photo tile_zpsed789246.jpg
ข่าวสารสวนเงินมีมา

New Spirit
School for wellbeing
Green Fair
Thai Green Market
Share

Suan Spirit Facebook