สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-50%) ศาสตร์แห่งภาวนา

(-50%) ศาสตร์แห่งภาวนา ผู้แต่ง: บี. อลัน วอลเลซ
ผู้แปล: เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข

300.00 บาท
ราคา 150.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ศาสตร์แห่งภาวนา: การหลอมรวมพุทธศาสนากับประสาทวิทยา

ศาสตร์แห่งภาวนานำเสนอวิธีการสืบค้นจิตด้วยตนเอ งด้วยเทคนิควิธีของจิตตปัญญาในพุทธศาสนา เช่น สมถะ ซึ่งเป็นระบบการฝึกสติที่ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน นักวิทยาศาสตร์ใช้การสังเกตและทำการทดลองต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยได้ฉันใด นักจิตตปัญญาก็ใช้การสร้างทักษะขั้นสูงของการทำสมาธิ เพื่อสังเกตและทำการทดลองเพื่อทดสอบทฤษฎีต่างๆ ของตนเองมาช้านานแล้วฉันนั้น จิตตปัญญาจะทำให้เรามีความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางจิต ซึ่งรวมถึงสภาวะที่หลากหลายของจิตสำนึก และมุ่งเน้นการฝึกวินัยทางจิตให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับความไม่สมดุลต่างๆ ในจิต คือ ความมุ่งมั่น (ความตั้งใจและแรงปรารถนา) ความใส่ใจ การเรียนรู้ และอารมณ์ความรู้สึก 

ราคาปก 300 บาท 
 
 
 

หมวดหมู่: ปรัชญา
วิถีแห่งซูฟี
รูมี กวีลำนำรัก
(หมด) มณฑลแห่งพลัง ญาณทัสนะแห่งการเข้าถึงตัวตนที่แท้
(หมด) ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ
(หมด) วะบิ-ซะบิ: สำหรับศิลปิน นักออกแบบกวี & นักปรัชญา
(หมด) ว่าด้วยสุนทรียสนทนา