สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม

(หมด) ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม ผู้แต่ง: สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM)
ผู้แปล: ดรุณี แซ่ลิ่ว / ธนพล เขียวละม้าย / ดุสิต อธินุวัฒน์ / นคร ลิมปคุปตถาวร / อัญชลี สงวนพงษ์ / บรรณาธิการ ดรุณี แซ่ลิ่ว

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

เมื่อเกษตรกรรายย่อยผู้มุ่งมั่นผลิตอาหารในวิถีเกษตรอินทรีย์ กับผู้บริโภคผู้เห็นคุณค่าของอาหารไร้สารพิษ สนับสนุนความเป็นธรรมด้านการตลาดและใส่ใจต่อระบบนิเวศ มาเจอกับผู้ประการสังคมและนักพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ เขาเหล่านี้ได้จับมือประสานใจ ร่วมกันหาแนวทางเพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพผลผลิตที่อยู่บนฐานของการให้เกียรติกับทุกชีวิต รูปแบบการตรวจสอบรับรองทางเลือกที่เรียกว่า “พีจีเอส” หรือ “ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม” จึงเกิดขึ้น และต่อไปนี้คือตัวอย่างเรื่องราวของกลุ่มเกษตรกรจากประเทศต่างๆ ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค สร้างหลักประกันคุณภาพแนวทางนี้ขึ้นมาจนสัมฤทธิ์ผล

ตัวอย่างทดลองอ่าน :

 
 

วิถีสีเขียว : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุงใหม่)
(หมด) กาย่า โลกที่มีชีวิต: วิทยาศาสตร์และการหยั่งรู้
โยงใยที่ซ่อนเร้น : พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฉบับปรับปรุงใหม่
ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน (Silent Spring)
ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน
ประชาธิปไตยผืนดิน: ความยุติธรรม ความยั่งยืน และสันติภาพ