สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

หัวใจอันประเสริฐ

หัวใจอันประเสริฐ ผู้แต่ง: องค์กรรมาปะ; ออกเยน ทรินเลย์ ดอร์เจ
ผู้แปล: นัยนา นาควัชระ

270.00 บาท
ราคา 243.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

หัวใจอันประเสริฐ: เปลี่ยนโลกได้จากภายใน


องค์กรรมาปะกำลังมองโลกในแง่ดี และในขณะเดียวกันท่านก็กำลังเรียกร้องให้เราเปิดจิตและใจให้กว้างต่อความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบที่เรามีกับผู้อื่น ไม่ว่ากับคนในครอบครัว กับชุมชน ระบบสังคม หรือกับโลกของเรา เป็นเพราะท่านได้รับการฝึกฝนทางจิตวิญญาณมาอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสนใจใคร่รู้และมีความรักให้กับโลก ท่านจึงสามารถทำให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าการเป็นมนุษย์หมายถึงอะไร และเหตุใดจึงจำเป็นที่เราต้องเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของผู้อื่น
 
หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากการพบปะพูดคุยระหว่างองค์กรรมาปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวอเมริกันซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวผู้กอปรด้วยสติปัญญา การพบปะครั้งนี้มิได้เป็นไปในรูปของการนำเสนอทัศนะทางพุทธศาสนา แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแนวคิดแบบพุทธสามารถให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการสนทนากับคนร่วมสมัย  องค์กรรมาปะได้พร่ำอธิบายว่าเราสามารถเข้าถึงคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีงามซึ่งเรามีอยู่แล้วในตน ซึ่งหมายถึงการเข้าถึง "จิตใจอันประเสริฐ" ดังชื่อหนังสือ 
 
เพื่อที่จะก่อเกิดแรงจูงใจและการกระทำที่เป็นกุศล สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องไม่เพียงแค่มีความปรารถนาดีเท่านั้น แต่จะต้องลงมือกระทำอย่างจริงจัง ไม่ว่าในเรื่องของการรับมือกับอารมณ์ การพัฒนาจิตใจ หรือการปกป้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (องค์ทะไลลามะที่ 14)

 
 

หมวดหมู่: สังคม
ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
จิตวิญญาณเพื่อสังคม
ศตวรรษแห่งความหวัง: ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกจากโลกาภิวัตน์
รู้ตื่นให้ทันการณ์ :  ค้นพบสันติสุขภายในขณะก้าวไปอย่างเร่งเร็ว
ความสุขมวลรวมประชาชาติมุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา