สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)
ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ารเรียนรู้มีลักษณะส่วนบุคคลอย่างยิ่งและมีลักษณะทางสังคมโดยธรรมชาติด้วยในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ การเรียนรู้ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงเราเข้ากับความรู้ที่เป็นนามธรรม แต่ยังเชื่อมโยงเราแต่ละคนไว้อีกด้วย  มีเหตุผลใดสำคัญไปกว่าการที่ครูสังเกตเห็นถึงความพิเศษของนักเรียน  ตลอดชีวิตของเราขณะเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาพแวดล้อมหนึ่งเราต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ และความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่  หากเราพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้ ชีวิตและการเรียนรู้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้

****

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้: คู่มือภาคสนาม วินัย 5 ประการสำหรับนักการศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง และทุกคนที่ใส่ใจการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน


Title: Schools that learn: A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares About Education

Author: PETER SENGE / Nelda Cambron-McCabe / Timothy Lucas / Bryan Smith / Janis Dutton / Art Kleiner


กำหนดจำหน่าย: กลางธันวาคม 2560


ตัวอย่างเนื้อหา หมวดหมู่: Coming soon
(Pre-order) การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)
พี่ซิมเปิ้ล
ซกเชน: สภาวะแห่งตัวตนอันสมบูรณ์
Three friends in search of wisdom
ปฏิวัติเกษตรนิเวศ (Agroecological Revolution)