สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

จิตวิญญาณเพื่อสังคม

จิตวิญญาณเพื่อสังคม ผู้แต่ง: เดวิด ชาปแปล: บรรณาธิการ
ผู้แปล: พรรณงาม เง่าธรรมสาร และเบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

272.00 บาท
ราคา 136.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ลด 50 %

จิตวิญญาณเพื่อสังคม: สาส์นจากกัลยาณมิตรเพื่อสังคมร่วมสมัย 
 
 

หมวดหมู่: สังคม
ฮาเบอร์มาส มนุษย์กับพื้นที่สาธารณะ (Habermas: a very short introduction)
ภูฐาน ต้นธารความสุขมวลรวมประชาชาติ
สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริง
The Wellbeing Society (English book)
อุทยานแห่งผืนดิน
(หมด) เข้าใจทะไลลามะ: มหาสมุทรแห่งปัญญา