สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

อาศรมวงศ์สนิท ชุมชนแห่งการเรียนรู้

อาศรมวงศ์สนิท ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้แต่ง: สุนิสา จำวิเศษ

180.00 บาท
ราคา 162.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ในบริบทของโลก ‘ชุมชน’ อาจเป็นเพียงหน่วยเล็กๆ ที่ดูจะไม่สำคัญและมีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคต่างๆ ของสังคมโลกมากนัก แต่ในบริบทของปัจเจกหรือสมาชิก ถือได้ว่า ‘ชุมชน’ มีบทบาทสำคัญยิ่งในการบ่มเพาะ สร้างสรรค์ ฟื้นฟู ดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และค่านิยม ความเชื่อของผู้คน แต่เส้นทางในการสร้างชุมชนทางเลือก  ไม่เรียบง่ายอย่างภาพฝัน ปัญหาและอุปสรรคมีอยู่มากมายที่จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน ช่วยกันทดลอง ลองผิดลองถูก ร่วมมือกันฝ่าฟันจึงจะประสบสำเร็จได้  มาร่วมกันเรียนรู้ประสบการณ์ของชุมชนทางเลือก ‘อาศรมวงศ์สนิท’ หนึ่งในชุนชนทางเลือกของไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นบทเรียนไว้ปรับใช้สำหรับวิถีทางเลือกต่อไป 
 
ราคา 180 บาท

หมวดหมู่: สารคดี
ครูเอก ผู้ชายเล่นสีแห่งเมืองน่าน
เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก ๒๐ ปี ชีวิตทางเลือกของข้าพเจ้า
เรื่องเล่าชาวอาศรม : การทดลองใช้ชีวิตในชุมชนทางเลือก
ใต้ร่มแห่งพุทธะ
ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ฉบับปรับปรุงใหม่ (สินค้าหมด)
(หมด) จากดินสู่บ้าน สร้างบ้านด้วยดิน