สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
04/08/14
1


ประกาศเรื่องการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างงาน GreenFair’ 07

.


 


ประกาศ
 
 
เรื่อง  การจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างงาน GreenFair’ 07
 
ด้วย “โครงการเสริมสร้างสนับสนุนศักยภาพสังคมผู้บริโภคสีเขียว” ภายใต้การบริหารงานของบริษัท สวนเงินมีมา จำกัด โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อันมีจุดมุ่งหมายสร้างและขยายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภคผ่านการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต เกษตรกร ผู้ประกอบการ สังคมสีเขียวและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริโภคในวงกว้าง เพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว ซึ่งจะจัดงาน GreenFair’ 07 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 
ทางโครงการฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างงาน   GreenFair’ 07  นี้
 
 
ประกาศ ณ วันที่  21 กรกฎาคม 2557
 
นายธนกร   เจียรกมลชื่น
ผู้ประสานงานโครงการฯ
ผู้ลงประกาศ
ติดต่อ: 
โครงการเสริมสร้างสนับสนุนศักยภาพสังคมผู้บริโภคสีเขียว, เครือข่ายตลาดสีเขียว
บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด
77,79  ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 02-622-0955, 02-622-0966 โทรสาร 02-622-3228  
website: www.thaigreenmarket.com, email: th.greenfair@gmail.com
 
ข่าวสารสวนเงินมีมา

New Spirit
School for wellbeing
Green Fair
Thai Green Market
Share

Suan Spirit Facebook