สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
26/11/15
1


เวทีเสวนาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมกันสร้างหนทางสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน : “เกษตรอินทรีย์ในฐานะหัวใจของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านอาหาร: เราจะทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร?” วันพุทธที่ 16 ธ.ค.58 รายละเอียดของงานฯ ด้านในค่ะ


“วิกฤตความมั่นคงทางอาหาร” “ความปลอดภัยในอาหาร” เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและให้ความสำคัญระดับโลก รวมถึงประเทศไทยที่เผชิญกับประเด็นเหล่านี้ไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทางออกที่สามารถทำได้จริงและพาเราทุกคนมุ่งสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนนั้นเราอาจต้องร่วมกันค้นหา 
 
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของเวทีสนทนานี้คือ เพื่อให้เราทุกคนที่อยู่ในแต่ละภาคส่วน แต่ล้วนเกี่ยวข้องกับระบบอาหารที่กำลังดำรงอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ระบบการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย จนถึงการบริโภคได้มาสนทนาแลกเปลี่ยนในเวทีแบบเวิลด์คาเฟ่ เพื่อมองภาพอนาคตการขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนร่วมกัน 

 photo PosterMultistake480_zps8elognke.jpg


เวทีเสวนาระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมกันสร้างหนทางสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ชั้น ๑๐ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 
 
08:00 – 09:00 ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 แนะนำและอธิบายวัตถุประสงค์ โดย ฮันส์ แวนวิลเลียนส์วาร์ด 
 
เวทีแลกเปลี่ยน :
 
           “เกษตรอินทรีย์ในฐานะหัวใจของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านอาหาร: เราจะทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ?”
 
คุณลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คุณธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี   
อาจารย์ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์
คุณวิเชียร พงศธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
คุณปรกชล อู๋ทรัพย์  มูลนิธิชีววิถี  
ตั้งประเด็นโดย   อาจารย์สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
10.30 – 12.30 เวิร์คช็อปเวิล์ดคาเฟ่ ช่วงที่ 1 (มีเบรคกาแฟและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ บริการตัวเองตามอัธยาศัย)
-  เราจะสร้างแบบบแผนทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืนได้อย่างไร
-  เราจะสร้างรูปแบบทางธุรกิจเพื่อระบบอาหารที่เป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างไร
- เราจะเสริมแรงพลังของผู้บริโภคได้อย่างไร
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน(อาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพ) 
13.30 – 14.30 ภาพรวมระบบอาหารในภูมิภาคอาเซียน  : เสียงสะท้อนจากภาคีเครือข่าย Towards Organic Asia
14.30 – 16.00 เวิร์คช็อปเวิล์ดคาเฟ่ ช่วงที่ 2  (มีเบรคกาแฟและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ บริการตัวเองตามอัธยาศัย)
“วิสัยทัศน์และข้อแนะนำด้านนโยบายในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับภูมิภาค”
16.00 – 16.30 เวทีสรุปประเด็น “ระบบอาหารที่ยั่งยืน : วาดภาพอนาคตและพันธกิจของแต่ละภาคส่วน”  
โดยวัลลภา แวนวินเลียนสวาร์ด   
** เวทีเสวนาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

* ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/forms/TTnS5xmtB7 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย *

 photo regisbutton_1_zps6g2sdgil.png
 
 
ข่าวสารสวนเงินมีมา

New Spirit
School for wellbeing
Green Fair
Thai Green Market
Share

Suan Spirit Facebook