สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
06/06/13
1


ข่าว TOA : หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM” ครั้งที่ 1

( ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ) สนใจเข้าร่วมโครงการ ดูได้ที่ http://www.oain.net/index.php/2011-10-19-14-18-37/335-ifoam + + + + + + + + + + + + +



หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM” ครั้งที่ 1

หลักการและเหตุผล
          การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตและการประกอบการ โดยอาจเริ่มจากการผลิตการเกษตร ซึ่งอาจเป็นการเพาะปลูกพืช เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไปจนถึงการจัดการผลผลิตและการแปรรูป ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการตรวจรับรองผลผลิตเพียงอย่างเดียว โดยในปัจจุบันมีข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลและใช้ บังคับอยู่แล้วในหลายประเทศ เช่น สมาพันธ์ผู้ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement - IFOAM) เป็นองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกทั่วโลกมากกว่า 100 ประเทศ ที่ได้เผยแพร่มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการยอมรับ มากที่สุดในระดับสากล โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างหลักประกันความ มั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ เลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีการผลิตตามกระบวนการเกษตรอินทรีย์ อย่างแท้จริง ตลอดจนเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ไปยังตลาดต่างประเทศโดย เฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาซึ่งมีระเบียบหรือข้อบังคับในการตรวจสอบรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่แต่ละประเทศให้การยอมรับ
          โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM” ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมของเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล ส่งเสริมการผลักดันผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากประเทศไทยให้สามารถส่งออกไปยัง ต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ Think Organic…Think Thailand ในระดับสากล

วัตถุประสงค์โครงการ
1)     เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และผู้ที่สนใจ 
2)     ส่งเสริมการยกระดับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ไทยให้ได้มาตรฐานตามการรับรองในระดับสากล
3)     ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรอินทรีย์และการขยายผลเชิงพาณิชย์
 

กลุ่มเป้าหมาย
1)     ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และผู้ที่สนใจงานมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์   
2)     ผู้ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในด้านเกษตรอินทรีย์
3)     อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรมและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4)     เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาคธุรกิจเกษตรอินทรีย์
5)     ผู้ชำนาญการในภาคเกษตรกรรม ซึ่งอาจมีตำแหน่งหน้าที่บ่งบอกถึงความชำนาญในสาขาที่เหมาะสม
 
ระยะเวลาดำเนินการ
     ตลอดระยะเวลา  3 วัน ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2556 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 
          โปรแกรมที่ 1 ภาคบรรยาย 1 วัน และภาคสนาม ก.หรือ ข. 1 วัน เป็นเวลา 17 ชั่วโมง
          โปรแกรมที่ 2 ภาคบรรยาย 1 วัน และภาคสนาม ก.และ ข. 2 วัน เป็นเวลา 26 ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหา
1)     มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และระบบประกันคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์
2)     การเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
3)     การจัดการฟาร์ม การตรวจรับรอง และการบริหารจัดการโครงการ ที่มีระบบควบคุมภายใน  (มาตรฐานระดับสากล)
4)     แนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน
หมายเหตุ
1)     เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรวิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความ        เหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2)     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการอบรมตลอดรายการจึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
 
วิทยากรประจำหลักสูตร
คณะผู้ทำงานจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายต่อท่านกรณีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โปรแกรมที่ 1 ภาคบรรยาย 1 วัน และภาคสนาม ก.หรือ ข. 1 วัน ท่านละ  7,500 บาท
โปรแกรมที่ 2 ภาคบรรยาย 1 วัน และภาคสนาม ก.และ ข. 2 วัน ท่านละ 12,000 บาท
** ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเอกสารประกอบการอบรม
 
ช่องทางการชำระเงิน
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ระยะที่ 2) 
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่บัญชี 453-1-38446-8  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
*** กรุณาชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงินภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2556
 
สถานที่จัดการฝึกอบรม
วันที่ 19 มิถุนายน 2556: ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี 
วันที่ 20 มิถุนายน 2556: บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด (โรงงาน) อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 21 มิถุนายน 2556: กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จำกัด และบริษัท ชำนาญอาหาร จำกัด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Tel: 02-549-4681Fax: 02-577-5038Mobile: 081-278-3678
Website: www.oain.net Email: sww.patcharin@gmail.com
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)





ข่าวสารสวนเงินมีมา

New Spirit
School for wellbeing
Green Fair
Thai Green Market
Share

Suan Spirit Facebook